Kurz Lektor zadarmo

Kurz lektor aj bez finančnej hotovosti. Ste nezamestnaná? Úrad práce Vám môže uhradiť platbu za kurz. Zavolajte nám, poradíme Vám. Tešíme sa na stretnutie. Kurz lektor je určený pre osoby, ktoré pracujú alebo majú záujem pracovať ako lektori v oblasti vzdelávania dospelých.

Absolvent lektorského kurzu získa teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva). Kurz Lektor Vás naučí spoznať osobnosť a profesijné kompetencie lektora, špecifiká učenia sa dospelých. Naučíte sa, ako prekonať bariéry vo vzdelávaní dospelých a budete vedieť analyzovať vzdelávacie potreby a stanoviť ciele a obsah vzdelávania. Kurz Lektor Vám pomôže osvojiť si metódy a formy vzdelávania, a to najmä prednášanie, výklad, diskusiu, použitie moderačných techník, metódy riešenia problémov v malých skupinách, prípadové štúdie a inscenačné metódy. Počas kurzu Lektor sa naučíte ako využiť diagnostikovanie a metódy hodnotenia prezentačných a komunikačných zručností. Zároveň získate, prípadne si zlepšíte svoje komunikačné zručnosti. Naučíme Vás využívať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých. Počas kurzu nadobudnete praktické zručností v oblasti projektovania vzdelávania. Budete vedieť používať jednotlivé metódy vzdelávania dospelých. Po absolvovaní lektorského kurzu budete schopný samostatne viesť lektorské vystúpenie.

Číslo potvrdenia o akreditácii: 3245/2016/140/1

Dátum vydania potvrdenia: 8. 12. 2016.

Pozývame Vás aj na akreditovaný kurz Mediátor – mimosúdne riešenie sporov. Podmienka VŠ akéhokoľvek typu.

www.kurz-mediacie.sk

Pripravujeme akreditovaný kurz Koučingu.

Rozsah kurzu Lektor

Rozsah kurzu lektor je 100 hodín, z toho 48 hodín prezenčne a 52 hodín dištančne. KURZ LEKTOR JE VŹDY    V í k e n d o v ý   Termíny kurzu Lektor Termíny kurzu Lektor budeme posúvať podľa situácie. Všetkých prihlásených do kurzu Lektor budeme informovať o začatí kurzu. Tešíme sa na Vás.  KURZY LEKTOR

   
   
   
   
   
1.4.2023 Banská Bystrica
1.4.2023 Žilina
 15.4.2023  Košice
   

Cena a spôsob platby za kurz

Cena je 250 Euro. Platbu za kurz uhraďte bezhotovostným prevodom z účtu ktorejkoľvek banky v SR. Nie poštovou poukážkou! Účet č. SK29 0200 0000 0011 1094 7312 Konštantný symbol:0308 Variabilný symbol: dátum narodenia Do správy pre príjemcu kvôli identifikácii platcu: titul, meno a priezvisko účastníka kurzu!

Študijné materiály pre kurz Lektor

Prihláseným účastníkom budú po uhradení poplatku sprístupnené učebné materiály formou emailu.

Ďalšie informácie o kurze Lektor

JUDr. Mária Škondejová, riaditeľka VI,  si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu prípadne zmenu termínu kurzu v prípade nepredvídaných udalosti. V prípade záujmu PO alebo FO  o lektorský, pripadne mediačný kurz je možné dohodnúť si miesto a termín  podľa požiadavky záujemcu pri minimálnom počte kurz Lektor 8 osôb a kurz Mediátor 7 osôb. Organizujeme aj kurz Mediátor. Mediácia mimosúdne riešenie sporov. Podrobnosti na www.kurz-mediacie.sk Od 2/2019 pripravujeme kurz Koučing.  

Študenti na kurze lektor
Študenti na kurze lektor
Využite svoje skúsenosti, absolvujte kurz lektor a živte sa ako lektor
Využite svoje skúsenosti, absolvujte kurz lektor a živte sa ako lektor
Absolvovanie lektorského kurzu je podmienkou pre pôsobenie ako lektor vo viacerých oblastiach
Absolvovanie lektorského kurzu je podmienkou pre pôsobenie ako lektor vo viacerých oblastiach